×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Menutup perniagaan pemilikan tunggal

Sebuah perniagaan yang dimiliki oleh hanya satu orang ditakrifkan sebagai perniagaan pemilikan tunggal. Di Malaysia, ini dibenarkan tetapi pemilik perniagaan mestilah seorang warganegara Malaysia atau seorang pemastautin tetap, yang menetap dan menjalankan perniagaan di Malaysia.

Untuk menutup perniagaan, pemilik tunggal mesti melakukan perkara-perkara berikut:

  • Memberitahu majlis perbandaran tempatan secara bertulis mengenai keputusan untuk menutup perniagaan; dan
  • Meletakkan Pemberitahuan Pendedahan Perniagaan dengan Pendaftar Perniagaan (ROB) dalam tempoh 14 hari dari tarikh penamatan.

Hendaklah ditekankan bahawa ia akan menjadi satu kesalahan jika pemilik perniagaan gagal untuk memaklumkan kepada majlis perbandaran tempatan dan / atau ROB mengenai penutupan perniagaan. Jika perniagaan itu ditutup akibat kematian pemilik perniagaan, maka wakil peribadi atau waris pemilik hendaklah memberitahu ROB dan majlis tempatan serta mengisi borang yang diperlukan untuk memberitahu ROB. Ini mesti dilakukan dalam tempoh 30 hari dari tarikh kematian pemilik perniagaan.

Pemilik perniagaan tunggal bertanggungjawab untuk membayar semua hutang dan liabiliti terakru oleh perniagaan. Untuk menutup perniagaan secara sukarela, anda hendaklah:

  • Menamatkan semua kontrak yang masih berjalan;
  • Menjual saham dan baki aset;
  • Memungut hutang/ akaun belum terima;
  • Membayar pemiutang dan semua hutang dan liabiliti kepada badan berkanun seperti cukai kepada LHDN dan amaun yang kena dibayar kepadaKumpulan Wang Simpanan Pekerja(EPF) dan SOCSO;
  • Memberitahu semua pihak yang berkaitan, misalnya: bank, tuan rumah, pelanggan, pembekal, majlis tempatan dan badan pendaftaran;
  • Mengagihkan baki wang kepada diri sendiri.

 

Sumber: smecorp.gov.my