×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Bidang Kuasa Mahkamah Buruh

Secara umumnya, kes-kes buruh boleh difailkan oleh pekerja-pekerja yang ditakrifkan di bawah seksyen 2 Akta Kerja 1955

Mana-mana orang atau kelas orang:

  • yang termasuk dalam mana-mana kategori di Jadual Pertama Akta Kerja 1955 setakat masa yang ditentukan di dalamnya; atau
  • berkenaannya Menteri membuat suatu perintah di bawah Seksyen 2(3) atau Seksyen 2A Akta Kerja 1955.

Maklumat lanjut Bidang Kuasa Mahkamah Buruh